ความปลอดภัย       (Safety)
ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง
สถานการณ์ความปลอดภัย
แจ้งเตือนตอนควบคุมอันตราย ณ ปัจจุบัน
(Real-Time)

แจ้งเตือนตอนควบคุมที่มีความอันตรายสูงสุด (ย้อนหลัง 30 วัน)

สัญลักษณ์และจำนวนจุดเสี่ยง