ที่มา
           บทบาทหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ รวมทั้งการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายใน/ภายนอก ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะฯและมหาวิทยาลัย กรอบการทำงานของฝ่ายบริการการศึกษา ได้แก่ งานด้านหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอบ การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน ทำเรื่องจบการศึกษา ทุนการศึกษา และสรุปข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนักศึกษา เป็นต้น ส่วนบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการนั้น ปัจจุบันฝ่ายบริการการศึกษาให้บริการนักศึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล / แบบกลุ่ม / ทางโทรศัพท์ / E-mail / Line และ Facebook ดังนั้น เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน และยกระดับการให้บริการ อีกทั้ง เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ฝ่ายบริการการศึกษา จึงเห็นควรจัดกิจกรรมโครงการ “ระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยจัดทำเป็น “ระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการ” ผ่านเว็บ
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการให้คำปรึกษา
3. เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. เพื่อสร้างฐานข้อมูล สำหรับจัดเก็บปัญหาและคำตอบ สำหรับสร้าง FAQ
    à¹à¸¥à¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹à¸™à¸§à¸—างสำหรับแก้ไขระบบบริหารจัดการ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆ